BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SEDNJOBOSANSKI  KANTON

OPĆINA JAJCE

Osnovna škola „Berta Kučera“ Jajce

Tel/fax 030-654-298  Email: bertajajce@gmail.com

Broj: 422/20

Datum: 02.11.2020.godine

Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK (Službene novine SBK br.7/19) direktor škole donosi:

O D L U K U

o izboru i prijemu radnika

I

Po okončanju konkursne procedure, a u vezi sa konkursom objavljenim 20.10.2020.godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ u radni odnos se primaju:

 1. Amela Zjajo- Julardžija, nastavnik razredne nastave, na neodređeno radno vrijeme.
 2. Vanja Beharić, nastavnik razredne nastave, na neodređeno radno vrijeme
 3. Adelisa Duraković, nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme do 30.6.2021.godine.
 4. Azra Duranović, nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme do 30.6.2021.godine.
 5. Semin Česo, nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme do 30.6.2021.godine.
 6. Šefika Arnautović, nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme do 30.6.2021.godine.
 7. Zejneba Kapetan, nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme do  povratka radnika sa pozicije pomoćnika direktora, a najduže do 30.6.2021.godine.
 8. Belma Smajić, nastavnik hemije, 2 časa sedmično, na određeno vrijeme do 30.6.2021.godine.
 9. Mersiha Melić, nastavnik engleskog jezika, 14 časova sedmično, na određeno vrijeme do 30.6.2021.godine.
 10. Munira Đananović, nastavnik turskog jezika, 4 časa sedmično, na određeno vrijeme do 30.6.2021.godine.
 11.  Adisa Nasup, nastavnik njemačkog jezika,14 časova sedmično, na određeno vrijeme do 30.6.2021.godine.
 12. Amir Bajrić, nastavnik islamske vjeronauke, 22 časa sedmično, na određeno vrijeme do povratka radnika s pozicije direktora, a najduže do 30.6.2021.godine.
 13. Mirsad Rabihić, nastavnik islamske vjeronauke,18 časova sedmično,  na određeno vrijeme do 30.6.2021.godine.
 14. Fazila Pivolić, nastavnik geografije, 4 časa sedmično, na određeno vrijeme do 30.6.2021.godine.
 15. Salih Keljalić, nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture, 8 časova sedmično, na određeno vrijeme do 30.6.2021.godine.
 16. Dženeta Jusufspahić, nastavnik likovne kulture, 3 časa sedmično,  na određeno vrijeme do 30.6.2021.godine.
 17. Mehmed Hibić, nastavnik matematike i informatike, 19 časova sedmično, na određeno vrijeme do 30.6.2021.godine.
 18. Semin Ganić, nastavnik tehničke kulture, 5 časova sedmično,  na određeno vrijeme do 30.6.2021.godine.
 19. Vernisa Pačavar, radnik na održavanju čistoće – higijeničar, pola radnog vremena, na određeno vrijeme do 30.6.2021.godine.

II

Odluka je donesena na tenmalju liste uspješnih kandidata.

Lista uspješnih kandidata je prilog ove odluke.

III

Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objave na web stranici škole.

                                                                                                   Direktor

                                                                                                Fikret Čančar

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA

R. br.  Ime  prezime kandidata    Radno mjesto  Ukupan broj ostvarenih bodova s bodovanja dokumentacije     Pismeni    Intervju  Ukupan broj bodova
1.Adelisa Duraković  Nastavnik razredne nastave (pozicija 1. i 3.)    Potpuna dokumentacija  14  4    18
2.Azra DuranovićNastavnik razredne nastave (pozicija 1. 2. i 3.)    Potpuna dokumentacija  14  4    18
3.Vanja Beharić   Nastavnik razredne nastave (pozicija 1. i 2.)  Potpuna dokumentacija  14  5  19
 4.Semin ČesoNastavnik razredne nastave (pozicija 2.)  Potpuna dokumentacija  14  4      18
5.Šefika ArnautovićNastavnik razredne nastave (pozicija 2.)    Potpuna dokumentacija  15  3  18
6.  Amela Zjajo – JulardžijaNastavnik razredne nastave (pozicija 1.  2. i 3.)    Potpuna dokumentacija        14  5  19
7. Zejneba KapetanNastavnik razredne nastave (pozicija 1.  2. i 3.)    Potpuna dokumentacija  13  4  17
8.  Đejlana OsmanovićNastavnik razredne nastave (pozicija 1.  i 3.)    Potpuna dokumentacijaNije pristupilaNije pristupila  /
9.  Jasin DurakNastavnik razredne nastave (pozicija 2.)  Potpuna dokumentacijaNije pristupioNije pristupio      /

                                                KOMISIJA ZA PROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA

R. br.  Ime prezime kandidata  Radno mjesto  Ukupan broj ostvarenih bodova s bodovanja dokumentacije    Pismeni  Intervju  Ukupan broj bodova
 1.Belma SmajićNastavnik hemije, 2 časa sedmično  Potpuna dokumentacija  14  5  19
 2.Mersiha MelićNastavnik engleskog jezika, 14 časova sedmično    Potpuna dokumentacija    13    5    18
3.Munira ĐananovićNastavnik turskog jezika , 4 časa sedmično  Potpuna dokumentacija  14  5  19
4.Adisa NasupNastavnik njemačkog jezika, 14 časa sedmično  Potpuna dokumentacija (nestručno zastupljena)    10    5    15
 5.Amir BajrićNastavnik islamske vjeronauke, (pozicija 14. i 15.)    Potpuna dokumentacija    13    5    18
 6.Mirsad RabihićNastavnik islamske vjeronauke, (pozicija 14. i 15.)    Potpuna dokumentacija    14    3    17
7.Fazila PivolićNastavnik geografije, 4 časa sedmično  Potpuna dokumentacija  14  5  19
8.Salih KeljalićNastavnik tjelesne i zdravstvene kulture, 8 časova sedmično    Potpuna dokumentacija    13    5    18
9.Dženeta JusufspahićNastavnik likovne kulture, 3 časa sedmično  Potpuna dokumentacija  14  5  19
10.Mehmed HibićNastavnik matematike i informatike (pozicije 4. 13 i 17.)  Potpuna dokumentacija    14         5           19
       
       
11.Semin GanićNastavnik tehničke kulture, 5 časova  sedmično    Potpuna dokumentacija    15    5    20
12.Vernisa PačavarRadnik na održavanju čistoće  – higijeničar u PŠ Bravnice, pola radnog vremena    Potpuna dokumentacija    /    5    5

                                              KOMISIJA ZA PROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA