BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA JAJCE

Osnovna škola „Berta Kučera“ Jajce

Broj: 389/20

Datum: 19.10.2020.godine

Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnoj školi SBK (Službene novine SBK br.11/01, 17/04) članova 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK (Službene novine SBK br.7/19) i člana 100. Pravila škole, te na osnovu Saglasnosti Vlade broj 01-117-572/20 od 21.08.2020. i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK broj 03-30-3/2020-279-1 od 19.10.2020.godine direktor škole raspisuje:

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2020/2021.godini

 1. Nastavnik razredne nastave – 2 izvršioca, na neodređeno vrijeme;
 2. Nastavnik razredne nastave – 5 izvršilaca, na određeno vijeme do 30.06.2021.godine;
 3. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnika sa pozicije pomoćnika direktora, a najduže do 30.06.2021.godine;
 4. Nastavnik matematike – 1 izvršilac, 4 časa sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine;
 5. Nastavnik engleskog jezika – 1 izvršilac, 14 časova sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine;
 6. Nastavnik geografije – 1 izvršilac, 4 časa sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine;
 7. Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršilac, 8 časova sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine;
 8. Nastavnik likovne kulture – 1 izvršilac, 3 časa sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine;
 9. Nastavnik muzičke kulture – 1 izvršilac, 3 časa sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine;
 10. Nastavnik hemije – 1 izvršilac, 2 časa sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine;
 11. Nastavnik njemačkog jezika – 1 izvršilac, 14 časova sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine;
 12. Nastavnik turskog jezika – 1 izvršilac, 4 časa sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine;
 13. Nastavnik informatike – 1 izvršilac, 10 časova sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine;
 14. Nastavnik islamske vjeronauke – 1 izvršilac, 22 časa sedmično, na određeno vrijeme do povratka radnika sa pozicije direktora, a najduže do 30.06.2021.godine;
 15. Nastavnik islamske vjeronauke – 1 izvršilac, 18 časova sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine;
 16. Higijeničar – pola radnog vremena, na određeno radno vrijeme do 30.06.2021.godine u područnoj školi Bravnice.
 17. Nastavnik informatike – 1 izvršilac, 4 časa sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine;
 18. Nastavnik tehničke kulture, 1 izvršilac, 5 časova sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine.

I Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH (Službene novine FBiH broj 89/18,    26/19), za prijavu na konkurs kandidati trebaju ispunjavati uslove propisane Zakonom o osnovnoj školi u SBK (Službene novine SBK broj 11/01, 17/04), Pedagoškim standardima za osnovne škole (Službene novine SBK broj 8/05) i Nastavnim planom i programom te Dopunom nastavnih planova i programa za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole SBK broj 01-38-954/09-2.

II  Kandidati trebaju obavezno dostaviti:

 • svojeručno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom  i obavezno navedeno ime i prezime, adresu, kontakt telefon, e-mail i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje;
 • diplomu o završenom fakultetu;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu;
 • dokaz o položenom stručnom ispitu, ako ima položen stručni ispit.

III Kandidati trebaju priložiti original dokumenta ili ovjerenu kopiju ne stariju od šest (6) mjeseci.

IV Za sva radna mjesta prednost imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom u osnovnoj školi u SBK ili koji vrše nadopunu norme, a imaju radni odnos na neodređeno vrijeme u osnovnoj ili srednjoj školi u Kantonu (dostaviti odgovarajuće Rješenje o proglašenju tehnološkim viškom ili odgovarajuću potvrdu na kojoj će biti iskazani časovi koje radnik obavlja i časovi koji nedostaju za punu nastavnu normu).

V Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava  u skladu sa Zakonom o pravima boraca i  članova njihovih porodica, Zakonom o pravima porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca FBiH, Zakonom o posebnim pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica koje  dokazuje dostavljanjem uvjerenja /potvrde o statusu  po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, WEB stranici škole https://os-berta-kucera.mozks-ksb.ba  i oglasnoj tabli škole.

Vrijeme i mjesto održavanja pismenog i usmenog  dijela inetrvjua, kao i oblasti iz kojih kandidati budu testirani  bit će objavljeno na WEB stranici škole u zakonom predviđenom roku.

Kandidaiti koji ne dođu na intervju smatrat će se da su odustali od konkursa.

Kandidati koji budu izabrani dužni su do zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Nepotpune i neblagovrmene prijave neće se razmatrati.

Odluka o izboru kandidata sa rang liste smatra se javnom objavom na EMIS web stranici  škole i dostava svim kandidatima Odluke o izboru smatra se objavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici škole https://os-berta-kucera.mozks-ksb.ba . Rok za žalbu je osam (8) dana od dana objave rezultata na web stranici škole.

Prijave u zatvorenoj koverti dostaviti lično od 08:00 do 14:00 sati ili putem pošte na adresu:

Osnovna škola „Berta Kučera“ Jajce

Fra Antuna Kneževića 8. 70101 Jajce

Sa naznakom: prijava na konkurs (navesti poziciju za koju se kandidat prijavljuje), ne otvarati.

                                                                                                   Direktor škole