BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA JAJCE

Osnovna škola „Berta Kučera“ Jajce

Broj: 181/21

Datum: 23.02.2021.godine

Na osnovu člana 57. 74 i 75. Zakona o osnovnoj školi SBK (Službene novine SBK br.11/01, 17/04) i člana 130. Pravila škole, člana 10. Pravilnika o radu, Saglasnosti Ministarstva, obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK broj  03-30-6/2021-4-1 od 26.01.2021.godine,  i  Odluke Upravnog odbora  OŠ „Berta Kučera“ Jajce broj 175/21 od 19.02.2021. godine raspisuje se:

K o n k u r s

za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2020/2021. godini

  1. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljnog bolovanja, a najduže do  do 30.06.2021.godine;
  2. Nastavnik engleskog jezika – 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljnog bolovanja, a najduže do 30.06.2021.godine;
  3. Nastavnik njemačkog jezika, 12 časova – 1 izvršilac, na određeno vrijeme najduže do 30.06.2021.godine.

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH (Službene novine FBiH broj 89/18,    26/19), za prijavu na konkurs kandidati trebaju ispunjavati uslove propisane Zakonom o osnovnoj školi u SBK, Pedagoškim standardima za osnovne škole (Službene novine SBK broj 8/05) i Nastavnim planom i programom te Dopunom nastavnih planova i programa za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole SBK broj 01-38-954/09-2.

 Kandidati trebaju obavezno dostaviti:

  • svojeručno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom  i obavezno navedeno ime i prezime, adresu, kontakt telefon, e-mail i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje;
  • diplomu o završenom fakultetu;
  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • uvjerenje o državljanstvu;
  • dokaz o položenom stručnom ispitu, ako ima položen stručni ispit.

Kandidati trebaju priložiti original dokumenta ili ovjerenu kopiju ne stariju od šest (6) mjeseci.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, WEB stranici škole https://os-berta-kucera.mozks-ksb.ba  i oglasnoj tabli škole.

Vrijeme i mjesto održavanja pismenog i usmenog  dijela inetrvjua bit će blagovremeno objavljeno na WEB stranici škole.

Kandidati koji ne dođu na intervju smatrat će se da su odustali od konkursa.

Nepotpune i neblagovrmene prijave neće se razmatrati.

Odluka o izboru kandidata sa rang liste smatra se javnom objavom na EMIS web stranici  škole i dostava svim kandidatima Odluke o izboru smatra se objavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici škole https://os-berta-kucera.mozks-ksb.ba . Rok za žalbu je osam (8) dana od dana objave rezultata na web stranici škole.

Prijave u zatvorenoj koverti dostaviti lično od 07:00 do 15:00 sati ili putem pošte na adresu:

Osnovna škola „Berta Kučera“ Jajce

Fra Antuna Kneževića 8. 70101 Jajce

Sa naznakom: prijava na konkurs (navesti poziciju za koju se kandidat prijavljuje), ne otvarati.

                                                                                             Direktor škole