BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OPĆINA JAJCE
Osnovna škola „Berta Kučera“ Jajce
Broj: 479-1/20
Datum: 04.12.2020.godine
Na osnovu člana 57. 74 i 75. Zakona o osnovnoj školi SBK (Službene novine SBK br.11/01,
17/04) i člana 130. Pravila škole, člana 10. Pravilnika o radu i Odluke Upravnog odbora OŠ
„Berta Kučera“ Jajce broj 476/20 od 04.12.2020.godine raspisuje se:

K o n k u r s

za izbor i imenovanje direktora škole i izbor nastavnika razredne nastave

 1. Direktor škole
  Za direktora škole može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta, propisanih Zakonom
  o radu FBiH, ispunjava i uvjete za učitelja ili pedagoga, ima najmanje pet godina radnog
  iskustva na odgojno- obrazovnim poslovima i ističe se svojim radom u pedagoškoj teoriji i
  praksi, shodno Zakonu o osnovnoj školi.
  Kandidati trebaju obavezno dostaviti:
 • svojeručno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom i obavezno navedeno ime i prezime,
  adresu, kontakt telefon, e-mail i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje;
 • diplomu o završenom fakultetu;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu;
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • Potvrdu o najmanje 5 godina radnog iskustva na odgojno- obrazovnim poslovima nakon
  sticanja potrebne stručne spreme
  Izabrani kandidat je dužan prije stupanja na posao u roku od sedam dana dostaviti: Uvjerenje
  da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, Uvjerenje o nekažnjavanju i liječničko
  uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o prihofizičkoj radnoj sposobnosti, te nalaz na
  zarazne bolesti i ovisnosti.
  Direktora škole imenuje Upravni odbor uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke,
  kulture i sporta SBK na razdoblje od 4 godine.
 1. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka zaposlenice
  sa porodiljnog bolovanja, a najduže do do 30.06.2021.godine;
  Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH (Službene novine FBiH broj 89/18,
  26/19), za prijavu na konkurs kandidati trebaju ispunjavati uslove propisane Zakonom o
  osnovnoj školi u SBK, Pedagoškim standardima za osnovne škole (Službene novine SBK broj
  8/05) i Nastavnim planom i programom te Dopunom nastavnih planova i programa za
  osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole SBK broj 01-38-954/09-2.
  Kandidati trebaju obavezno dostaviti:
 • svojeručno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom i obavezno navedeno ime i prezime,
  adresu, kontakt telefon, e-mail i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje;
 • diplomu o završenom fakultetu;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu;
 • dokaz o položenom stručnom ispitu, ako ima položen stručni ispit.
  Kandidati trebaju priložiti original dokumenta ili ovjerenu kopiju ne stariju od šest (6)
  mjeseci.Za radno mjesto broj 2. prednost imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim
  viškom u osnovnoj školi u SBK (dostaviti odgovarajuće Rješenje o proglašenju tehnološkim
  viškom).
  Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, WEB stranici
  škole https://os-berta-kucera.mozks-ksb.ba i oglasnoj tabli škole.
  Vrijeme i mjesto održavanja pismenog i usmenog dijela inetrvjua bit će blagovremeno
  objavljeno na WEB stranici škole.
  Kandidaiti koji ne dođu na intervju smatrat će se da su odustali od konkursa.
  Nepotpune i neblagovrmene prijave neće se razmatrati.
  Odluka o izboru kandidata sa rang liste smatra se javnom objavom na EMIS web stranici
  škole i dostava svim kandidatima Odluke o izboru smatra se objavljenom istekom osmog dana
  od dana javne objave na web stranici škole https://os-berta-kucera.mozks-ksb.ba . Rok za
  žalbu je osam (8) dana od dana objave rezultata na web stranici škole.

Prijave u zatvorenoj koverti dostaviti lično od 08:00 do 14:00 sati ili putem pošte na adresu:

Osnovna škola „Berta Kučera“ Jajce
Fra Antuna Kneževića 8. 70101 Jajce

Sa naznakom: prijava na konkurs (navesti poziciju za koju se kandidat prijavljuje), ne

otvarati.

Upravni odbor škole